Nie je to pocit, je to fakt!
Niečo je fatálne zle.
Zastupiteľský systém nefunguje!

Hlavné príčiny sú tri: 

 •  ● volení zástupcovia rozhodujú svojvoľne

 •  ● NR SR môže meniť ústavu bez súhlasu občanov

 •  ● referendum je prakticky nefunkčné

  Všetky ostatné príčiny nefunkčnosti systému majú pôvod
  v jednej z horeuvedených príčin


  Vzťah medzi občanmi a ich volenými zástupcami (poslancami), výsadná zákonodarnosť a ústavodarnosť NR SR, ako aj podmienky referenda sú zakotvené v Ústave SR. Súčasná ústava, ako základ zákonnosti v SR, však vedie k totalitnému, nevyváženému a neférovému vzťahu medzi občanmi a ich zástupcami, v ktorom občania strácajú akúkoľvek kontrolu nad vlastnou krajinou a celú svoju legitímnu moc delegujú výhradne na svojich zástupcov. Anuluje sa tak podstatný princíp demokracie – vláda občanov.
  [Demokracia, z gr. démos - ľud a kratiá - vláda]

  Z toho logicky plynú fatálne dôsledky: ako držitelia absolútnej moci v krajine sú zástupcovia občanov náchylní zneužívať im zverenú moc, pretože neexistuje žiadna zákonná ani ústavná možnosť, aby občania svojich zástupcov akokoľvek usmerňovali, alebo korigovali ich rozhodnutia.

  Celý ústavodarný a zákonodarný systém je nastavený tak, že jediná možnosť, ako vykonávať štátnu moc je skrze tzv. slobodné voľby, po ktorých prechádza moc občanov automaticky a bezvýhradne na parlament a vládu. Vynútený mandát nie je mandátom. Takto nemôže demokracia fungovať.

  Parlament a vláda MUSIA byť nejakým trvalým a prakticky realizovateľným spôsobom podriadené občanom, aby konanie týchto inštitúcií nebolo svojvoľné. Svojvôľa je znakom kráľov, diktátorov a tyranov a nie demokracie.Ústava SR neumožňuje občanom
žiadnu možnosť kontroly
a usmernenia volenej moci!

Dospeli sme k záveru, že
Slovensko potrebuje novú ústavu!

Slovensko potrebuje, nielen podľa mnohých odborníkov na ústavné právo, ale aj z pohľadu bežného občana novú, pro-občiansku ústavu, ktorá umožní občanom vo svojej krajine skutočne vládnuť. Už 30 rokov nás presviedčajú, že žijeme v demokracii, ale každý vie, že reálnu moc vykonávajú politické strany a nie občania. 
Preto sme sa rozhodli zorganizovať iniciatívu občanov, ktorá dokáže vypracovať dobrú, modernú pro-občiansku ústavu, ktorá určí našim zástupcom jasné mantinely vo všetkých funkciách, zabezpečí ich kontrolu a odvolateľnosť a umožní občanom svoju zvrchovanú moc aj reálne vykonávať. Politici, ktorí v roku 1992 novú slovenskú ústavu prijímali, o možnosti reálneho výkonu moci občanmi vôbec neuvažovali.

Je tu iniciatíva Za novú ústavu!

Vynútený mandát nie je mandátom!
Demokracia bez reálnej moci občanov
nie je demokracia!

iZNU logo%20W%20RGB


iZNU – je občianska iniciatíva, ktorá vidí prijatie novej pro-občianskej ústavy ako jediné východisko z nekontrolovateľného zneužívania moci politickými štruktúrami. Myslieť si, že reforma skorumpovaných a vydieraných politických štruktúr, ktoré riadia krajinu, sa dá urobiť prostredníctvom tých istých politických štruktúr, je naivné a nereálne. Prijať si novú ústavu je úloha reálna. V súčasných podmienkach rozvráteného práva je to veľmi ťažká úloha, ale o to naliehavejšia.

Základom nášho presvedčenia je zistenie, že ústava, ktorá občanom nedovoľuje o sebe rozhodovať a ktorá umožňuje volenej štátnej moci beztrestné porušovanie tejto ústavy, je zlou ústavou.

Na tejto stránke nájdete argumenty, ktoré jednoznačne dokazujú, že demokracia je dobrá a funkčná a že aj zastupiteľská demokracia môže byť dobrá, funkčná a nezneužiteľná. Súčasná zastupiteľská demokracia je nastavená zle, je nefunkčná a volená štátna moc ju zneužíva. Preto je nutné ústavne zabezpečiť, aby sa systém nedal zneužívať na uzurpovanie moci. Občania totiž nemajú komu uzurpovať moc…  Toto je zásadná podmienka, aby sme mohli hovoriť o demokratickom štáte. 

Ak vás naše argumenty nepresvedčia, môžete aj naďalej voliť v presvedčení, že žijete v slobode a hrať s politikmi divadlo na demokraciu. Zostanete však aj naďalej žiť v diktatúre. V diktatúre parlamentu a z neho vytvorenej vlády, ktorí na základe platnej ústavy diktujú a vládnu občanom neobmedzene, obsadzujú si súdy a prokuratúru vlastnými ľuďmi, čím úplne deformujú zakladné rozdelenie moci. Trojuholník moci – zákonodarnej, výkonnej a súdnej – je nefunkčný, nakoľko nemá nad sebou občanov. 

 Umožňuje to zlá postkomunistická ústava, ktorú si napísali a aj prijali komunisti. Čo všetko v ústave omylom alebo úmyselne zanedbali, pociťujeme v plnej miere až dnes, kedy parlament, vláda a štátne inštitúcie šikanujú občanov, menia ústavu, ústavné zákony a nižšie zákony ako im práve vyhovuje. Celá moc v štáte, ktorou by mali v demokracii trvale disponovať občania, je na základe vynúteného mandátu odovzdaná do rúk pár strán a jednotlivcov.